Sestavte si žebříček životních hodnot

Autorka: Radka Loja, publikováno v časopise Informatorium 3-8, v čísle 2019/8

„Hodnoty vycházejí z našich základních potřeb. Pokud známe své hodnoty, můžeme si podle nich nastavit cíle, kterých chceme dosáhnout a jít po životní cestě, která nás bude uspokojovat a naplňovat.“

K čemu nám jsou životní hodnoty

Hodnoty vycházejí z našich základních potřeb. Pokud známe své hodnoty, můžeme si podle nich nastavit cíle, kterých chceme dosáhnout a jít po životní cestě, která nás bude uspokojovat a naplňovat.

Hodnoty v životě člověka představují něco, co dává našemu životu smysl, pro co má cenu žít a podle čeho se můžeme v různých situacích orientovat. Hodnoty vymezují rámec, kým jsme, a do velké míry určují náš život. Každý z nás má různé hodnoty – záleží na výchově, společnosti, době, kdy jsme vyrůstali, na našem zaměření, životním stylu apod. Pro někoho má vysokou hodnotu rodina a děti, pro jiného vzdělání nebo vysoké společenské postavení. Pro alkoholika je hodnotou alkohol, pro toxikomana droga.

Maslowova pyramida potřeb

Prostřednictvím našich hodnot naplňujeme svoje potřeby. V roce 1943 americký psycholog Abraham Maslow sestavil známou pyramidu, která představuje hierarchii pěti základních lidských potřeb.

 • Fyziologické potřeby (např. jídlo, pití, sex, spánek)
 • Bezpečí, jistota (např. domov, práce, zdraví)
 • Společenské potřeby (např. kamarádi, přátelé, rodina)
 • Uznání (např. respekt, úcta)
 • Seberealizace (např. naplnění svých schopností, sebepřijetí, vnitřní etika, úcta k druhým)

Rozšíření

Později tato pyramida byla ještě rozšířena o tzv. vyšší potřeby – estetické a duchovní (sebetranscendence). Estetické potřeby reprezentují potřeby objevovat a vytvářet harmonii, řád a krásu. Naplněním duchovní potřeby můžeme získat např. odpověď na otázku „Jaký je smysl mého života?“ Patří sem také hluboké duchovní zážitky, momenty inspirace, extáze, uvolnění tvořivé energie. Je to cesta k dosahování osobního růstu, vnitřního štěstí a naplnění.

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“  Seneca (římský filozof)

Ne vždy musí být uspokojeny nižší potřeby jako první

Obecně platí, že nejprve musí být uspokojeny potřeby na nižších stupních a až po nich potřeby na stupních vyšších. V praxi to například znamená, že si člověk nejprve sežene jídlo, aby přežil a uspokojil základní fyziologickou potřebu, potom si obstará bydlení a práci, která zajišťuje určitý pocit bezpečí a jistoty, posléze se může věnovat uspokojování společenských potřeb, tzn. navazovat vztahy s kamarády, zakládat rodinu apod. Na vrcholu pyramidy stojí seberealizace a vyšší potřeby. Paradoxem je, že mnozí lidé o seberealizaci a vyšší potřeby nestojí, protože jsou motivováni jen nižšími fyziologickými potřebami, klidem a pohodlím.

Pravidlo uspokojování potřeb od nižších k vyšším však neplatí vždy. Pokud se např. někdo nachází v krajní životní situaci (nouze, nedostatek, strádání, rozchod s partnerem apod.) a jeho možnosti pro uspokojování nižších potřeb jsou omezeny, tak uspokojování vyšších potřeb (estetických a duchovních) mu může být velkou oporou.

Hodnoty a cíle

Hodnoty stojí v pozadí našich cílů. Je tedy dobré vytvořit si žebříček vlastních hodnot – od těch nejdůležitějších po ty zanedbatelné.  A hlavně podle toho i žít. Je fajn mít své hodnoty stále na očích, protože nám to pomáhá v každodenním životě k orientaci a rozhodování.

Ten, kdo nezná cíl, jen sotva cestu přečká. Půjde ze všech sil, avšak stále dokolečka.“ Christian Morgenstern (německý básník a novinář)

Pro zemědělce má hodnotu zasadit včas plodiny, protože jeho cílem je dobrá sklizeň. Pro studenta má hodnotu složená zkouška, protože se tím přibližuje ke svému cíli – vystudovat.

Napište si cíle písemně

Bylo prokázáno, že ten kdo zná své hodnoty a cíle a má je písemně napsané, je v životě úspěšnější a svých cílů snadněji dosáhne, než ten kdo své hodnoty a cíle nezná nebo je nosí pouze v hlavě.

Žebříček hodnot a životní mapa

Nyní si sestavte svůj žebříček hodnot. Potom se pokusíte nakreslit vlastní životní mapu, kde propojíte svoje hodnoty s cíli, motivacemi a prioritami. Příklady různých pozitivních hodnot jsem uvedla níže. Nenechte se však mými náměty a interpretacemi omezovat.

Postup:

 1. Nejprve si napište přibližně 20 různých hodnot.
 2. Nyní si představte, že se poloviny z nich musíte vzdát, takže 10 jich vyškrtněte.
 3. A teď ze zbylých 10 položek vyřaďte ještě 5, takže vám zbyde 5 hodnot.
 4. Těchto 5 hodnot seřaďte podle pořadí důležitosti.
 5. Odpovězte si na otázky: Jak jste se při psaní a vyškrtávání hodnot cítili? Co jste si o sobě uvědomili?

Způsob jakým máme své hodnoty seřazeny, nám ukazuje, v čem jsme jedineční. Své chování řídíme podvědomě nebo vědomě právě podle toho, co máme na předních místech žebříčku hodnot. I když budou mít dva lidé stejné hodnoty, můžou mít jiné pořadí, tím pádem se budou také různě chovat, přemýšlet a budou dosahovat jiných výsledků.

Například člověk, který má vysoce postavenou hodnotu vzdělání (poznání), bude studovat mnohem intenzivněji než jeho vrstevníci, ale zase se třeba nebude věnovat přátelům a sportu. Lidé, kteří mají jako vysokou hodnotu rodinu, budou chtít uzavřít manželství a nebude pro ně důležité např. budování kariéry. V průběhu života a dozrávání se náš hodnotový systém mění. Vzpomeňte si, jaké jste vyznávali hodnoty, když jste byli dětmi, v období dospívání a teď.

Pozitivní hodnoty

Pro vaši orientaci uvedu několik příkladů pozitivních hodnot:

 • Sebeúcta (Přijímám se takový, jaký jsem se všemi slabými i silnými stránkami.)
 • Osobní rozvoj (Mám představu, jakým bych chtěl být. Přijímám se takový, jaký jsem a zároveň vytrvale krůček po krůčku se rozvíjím a měním.)
 • Zdraví (Pečuji o své fyzické a psychické zdraví. Dbám na zdravý spánek, jídlo, pohyb, odpočinek.)
 • Dobré vztahy, přátelé (Vážím si sebe i druhých. Jsem empatický, otevřený, ochoten pomoci. Dokážu naslouchat. Beru věci s nadhledem. Mám smysl pro humor. Nemusím mít vždy pravdu. Snažím se dobře komunikovat. Umím se ovládat.)
 • Rodinný život a domov (Vážím si své rodiny. Aktivně rozvíjím dobré vztahy. Trávím s rodinou dostatek času. Skutečně se zajímám, o to, co potřebují jednotliví členové rodiny. Komunikuji, diskutuji a jsem ochoten dělat kompromisy. Vím, že mám v rodině své místo, které je nenahraditelné.)
 • Pozitivní myšlení (Nestěžuji si. Vím, že odpovědnost za svůj život mám já sám a mohu hodně věcí změnit. Dokážu vidět situace a lidi jako celky v dobrém i špatném.)
 • Příroda, životní prostředí (Mám rád naši planetu. Dělám co je v mých silách, aby se životní prostředí zlepšilo.)
 • Svoboda (Vážím si toho, že si mohu svobodně vybrat zaměstnání, partnera, kde budu bydlet apod.)
 • Víra, spiritualita (Věřím, že člověk není oddělená bytost od přírody, planety, vesmíru od druhých lidí… Neustále posiluji způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co mě přesahuje (Bůh, Universum, Příroda …)
 • Krása (Hledám a snažím se mít ve všem harmonii – v domově, ve vztazích …)
 • Smysluplná práce (Dělám práci, která mě naplňuje.)
 • Volný čas (Mám dostatek volného času, který mohu naplnit, čím chci.)
 • Vzdělání (Vážím si vzdělání. Baví mě dovídat se nové informace. Jsem věčný student.)
 • Úspěch (Rád dosahuji cílů, které mě naplňují a přinášejí radost mě a mému okolí.)

Samozřejmě, že máme i negativní hodnoty, které bychom někdy ani mít nechtěli – jako např. cigareta, alkohol, potřeba mít vždycky pravdu atd. Proto, abychom s nimi mohli něco dělat, je potřeba si je v první řadě přiznat a zařadit do cílů.

Nakreslete si vlastní životní mapu. Propojte své hodnoty, cíle, motivace a priority

Ve své poradenské praxi jsem si všimla, že lidé často nemají v souladu hodnoty a cíle
a nejsou si jistí, proč vlastně chtějí cílů dosáhnout. Chybí jim motivace, protože cíle vlastně nejsou jejich, ale např. někoho z rodiny (rodičů) nebo jsou obecně společensky uznávané ve stylu „mělo by se“. Potom je samozřejmě velmi obtížné dosáhnout čehokoli a být v souladu sám se sebou. Člověk přešlapuje na místě nebo jde někam, kam vlastně vůbec nechce. K tomu, abyste si uvědomili, co vlastně chcete a také toho dosáhli, vám pomůže jednoduchá životní mapa. (Více se o životních mapách můžete dozvědět v mé knize Emoce pod kontrolou.)

Jak si takovou životní mapu nakreslit

1. Vezměte si velký papír a barevné tužky.

2. Nakreslete si základní schéma, podle obrázku.

3. Položte si následující otázky:

 • Hodnoty: Jaké jsou moje hodnoty? Napište si pět nejdůležitějších hodnot ze svého žebříčku.
 • Cíle: Jaké mám cíle? Čeho chci dosáhnout? Co mi dělá radost? Jak to ovlivní mě a mé okolí? Co vlastně chci?
 • Motivace: Jaká je moje motivace pro to, čeho chci dosáhnout? Jaké jsou mé niterné pohnutky? Buďte k sobě upřímní. Ke svým cílům napište, PROČ jich chcete dosáhnout? CO z toho budete mít?
 • Priority: Jaké jsou moje priority? Jaké dílčí kroky potřebuji udělat, abych dosáhl svých cílů?

4. Maximálně 5 klíčových slov.

Do každé kategorie napište maximálně 5 klíčových slov nebo jednoduchých vět. Ve větším množství by se to nejdůležitější mohlo ztratit. Dále můžete některé body ještě podrobněji rozpracovat na jiném papíře.

5. Soulad?

Podívejte se, jestli jsou všechny kategorie v souladu. Je to váš subjektivní pohled a je třeba, abyste s ním byli spokojeni. Pokud objevíte nějaký nesoulad, zkuste se nad ním zamyslet. Pokud tato základní témata spolu nespolupracují, je obtížné dosáhnout svých cílů a cítit se dobře. Nesoulad se objeví například, pokud budete mít ve svých cílech „založení firmy“, a nejvyšší hodnotu „svatý klid“. Dosáhnout obojího je opravdu obtížné – ale posouzení je na vás.

6. Fotografie, obrázky.

K jednotlivým hodnotám, cílům, motivacím a prioritám si klidně nalepte fotografie nebo nakreslete obrázky.

7. Dívejte se na mapu.

Potom mapu vyvěste na viditelné místo, ať ji máte stále na očích. Pomůže vám při různých rozhodováních. Kromě toho ji podvědomě neustále vnímáte a připomíná vám to, co skutečně chcete. (Pokud si nepřejete, aby vaši mapu někdo viděl, tak ji schovejte, ale co nejčastěji se na ni dívejte.)

8. Žijte a představujte si to, co chcete.

Abyste žili podle vlastních hodnot a dosáhli svých cílů, tak kromě práce na nich v běžné realitě, si je co nejčastěji představujte, jako splněné.

Vytvořte si umělecké dílo. Ať se na něj rádi díváte. V případě potřeby ji můžete kdykoli překreslit.

Laurene Powell Jobs (americká manažerka podporující vzdělávání, spravedlnost a ochranu přírody) říká: „Dělat to, co jste chtěli dělat a zanechat stopu způsobem, jaký si myslíte, že má smysl – to je dobře prožitý život.“

A já vám přeji hodně štěstí a ať se vám povede sestavit skvělá životní mapa, kterou budete schopni realizovat.

Radka Loja

Staňte se koučem – sebe i druhých, žijte své hodnoty

Naše nové akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

 • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.
Chci se podívat na kurzy koučinku

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlaste se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci získat e-book

Radka Loja