8.7.2022

Kouč se zaměřením na leadership

V září 2024 otevíráme další skupiny. Děkujeme za Váš zájem.

Spolupracujeme s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.     

Komu je kurz „Kouč se zaměřením na leadership“ určen

 • Kurz je pro toho, kdo chce rozvinout svou osobnost, oblast vedení lidí (leadershipu) a zároveň získat praktické zkušenosti kouče. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

 • Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 15 studentů.

Co získá absolvent kurzu

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali excelentními leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu.
 • Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”. Kurz je tvořen dle standardů a etiky ICF a EMCC.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů 

 • Kombinujeme prezenční vzdělávání a e-learning (celkem 121 hodin).
 • E-learning je na platformě LMS MOODLE (obsahuje texty, úkoly, videa, audia, testy osobnosti).
 • Autorky programu jsou zkušené psycholožky, koučky a lektorky. Kurz je postaven na základě jejich dlouhodobých zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. 
 • Kurz je zaměřený na získání kvalifikace kouče, osobnostní růst a rozvoj účastníků.
 • Budujeme komunitu pro spolupráci, supervize a vzájemný koučink, budeme se setkávat také po skončení programu.
 • Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím.

Formát a koncept výuky kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

Distanční (on-line) část, e-learning

 • Vzdělávací program začíná e-learningem (distanční částí, 51 hodin). S výukou můžete začít hned po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • E-learning máme na platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 12 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zkušené lektorky zaměřují na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu „Kouč se zaměřením na leadership“

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR, konzultací a vzdělávání. Je také autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková.

Lektorka

Lucie Řepková

Bc. Lucie Řepková
.

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Lektor

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl. PW

Slávek je lektor, psychoterapeut a kouč. Věnuje se mindfulness, psychosomatice, dialogickému jednání. Je autorem knihy Dialogy s vnitřním kritikem (Brkola 2022). Více se o něm dozvíte na tomto odkazu
Slávek Keprt.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa) 

 • Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů
 • Efektivní asertivní komunikaci
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (koučování leaderů, vývojové koučování, otázky, model GROW, manuál kouče)
 • Charakteristika leadershipu a osobnosti leadera, silné a slabé stránky (typologie GPOP, DISC – testy)
 • Budování vlivu a autority leadera (osobnostní charakteristiky, kompetenční model)
 • Pojetí leadershipu (styly vedení, autentický leadership, situační leadership atd.)
 • Růstové a fixní myšlení (formy mysli a koučovací přístupy, vývojový a transformační leadership)
 • Přístup a techniky mindfulness, osobnost leadera (emoční inteligence, propojení mysli a těla, meditace, mindfulness a zvládání emocí, empatie – základ vztahů a úspěchu, užitečné mentální návyky)
 • Přístup a principy NLP, pokročilé techniky, osobnost leadera (základy NLP, kotvení – přenos emočních stavů, řešení konfliktů – integrace částí, pozice vnímání, pokročilé techniky NLP – osobnost leadera a modelování druhých, schopnost jednat s obtížnými lidmi, vliv na vyšší celky)
 • Vize a cíle leadera (tvorba vize, hodnoty, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, koumání zdrojů a jejich využití
 • Talent management (rozpoznání talentů v sobě a v druhých, rozvoj talentů)
 • Komunikace leadera, řeč těla a neverbální komunikace (základy a zásady efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, standardní a krizová komunikace)
 • Práce se sebereflexí, zpětná vazba (sebereflexe, poskytování zpětné vazby, přijímání zpětné vazby)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, nalezení nových nápadů a řešení, rozhodování, praktické tipy)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Manuál kouče
 • Kvalitní studijní materiály

Knihy

 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady kurzu Kouč se zaměřením na leadership“

 • Ukončené střední vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Prezenční setkání

Setkáme se 12 krát, v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

Termíny – rok 2024 – 2025

září – prosinec 2024, skupina E – obsazeno

 • 27. – 28. 9.; 11. – 12. 10.; 25. – 26. 10.; 8. – 9. 11; 22. – 23. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

září – prosinec 2024, skupina F –  volná 2 míst

 • 29. – 30. 9.; 13. – 14. 10.; 27. – 28. 10.; 10. – 11. 10; 24. – 25. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

září – prosinec 2024, skupina G –  volných 6 míst

 • 20. – 21. 9.; 4. – 5. 10.; 18. – 19. 10.; 1. – 2. 11; 15. – 16. 11.
 • 6. – 7. 12. (prezenční leadership)
  .

září 2024 – leden 2025, skupina 13 H –  volná místa

 • 22. – 23. 9.; 20. – 21. 10.; 17. – 18. 11.; 15. – 16. 12; 12. 1. – 13. 1.
 • 21. – 22. 3. (prezenční leadership)
  .

listopad 2024 – březen 2025, skupina 14 I – volná místa

 • 3. 11.; 13. 12.; 24. – 25. 1.; 7. – 8. 2.; 21. – 22. 2.; 7. – 8. 3.
 • 21. – 22. 3. (prezenční leadership)

.

duben – červen 2024, skupina 15 J – volná místa

 • 4. 11.; 14. 12.; 26. – 27. 1.; 9. – 10. 2.; 23. – 24. 2; 9. – 10. 3.
 • 21. – 22. 3. (prezenční leadership)

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Kurz bude probíhat v prostorech 1. VOX. a. s. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Cena kurzu Kouč se zaměřením na leadership“

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih a přístupů do on-line vzdělávání
  rok 2024: 47 000 Kč
 • Kurzy jsou osvobozeny od DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Vyplníte přihlašovací formulář (níže) a my Vám pošleme fakturu a další informace.

CO ŘEKLI ÚČASTNÍCI?

Slide
Celkový dojem z kurzu je vynikající! Je to skvělá kombinace teorie, sebepoznání a nácviku praktických dovedností koučinku. Kurz mi pomohl si ujasnit, co je v životě důležité, co pro mě má význam, kdo jsem a co dokážu. Našel jsem nový směr života v pomoci ostatním najít lepší cestu životem. Kurz mi hodně změnil život.
Jan Koudelka, Manažer
Slide
Kurz mi pomohl se celkově zklidnit, resp. nezažívat tak často emoční únosy, posílit (a vůbec všímat si) své signalizační zařízení hlásící, že by mohl nastat emoční únos. Být víc přítomná. Nejvíce mi líbil zdravý přístup k tématice, komorní rodinné prostředí, přirozenost, ležérnost a pocit přijetí (dostávat i dávat) v různorodé skupině.
MUDr. Mária Dufincová, Lékařka
Slide
Kurz mi pomohl v osobní rovině odpovědět na hodně otázek a pochybností. V pracovní rovině doufám, že budu moci pomoci našim zaměstnancům v řešení jejich problémů, rozhodování, reakcích na změny a podobně.
Jana Valová, Personalistka
Slide
Kurz mám jako skvělý zážitek, který si mě vlastně sám našel. Určitě je to pro mě obrovská motivace pokračovat v zájmu o věci, které byli součástí výuky. I kolektiv lidí z různých oborů byl obrovsky přínosný. Já kurz vnímám jako smysluplný, zábavný i k zamyšlení a uvědomění, že věci mnohdy mají více úhlů pohledů, nebo spíše, že ty úhly mohou být více rozdílné. Děkuji Radce za opravdu pozitivní celkový dojem.
Petr Adamčík, Manažer
previous arrow
next arrow

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KOUČ SE ZAMĚŘENÍM NA LEADERSHIP

  Vyberte si termín kurzu

  Fakturační údaje

  * povinný údaj

  Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzu zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: