8.7.2022

Kouč se zaměřením na osobní rozvoj

V září otevíráme další skupiny. Děkujeme za Váš zájem.

Spolupracujeme s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.     

Komu je kurz „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj“ určen

 • Kurz je pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

 • Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 15 studentů.

Co získá absolvent kurzu „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj“

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst a rozvoj účastníků. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”. Kurz je tvořen dle standardů a etiky ICF a EMCC.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

 • Kombinujeme prezenční vzdělávání a e-learning (celkem 121 hodin).
 • E-learning je na platformě LMS MOODLE (obsahuje texty, úkoly, videa, audia, testy osobnosti).
 • Autorky programu jsou zkušené psycholožky, koučky a lektorky. Kurz je postaven na základě jejich dlouhodobých zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. 
 • Kurz je zaměřený na získání kvalifikace kouče, osobnostní růst a rozvoj účastníků.
 • Budujeme komunitu pro spolupráci, supervize a vzájemný koučink, budeme se setkávat také po skončení programu.
 • Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím.

Formát a koncept výuky

Kombinace prezenčního kurzu a e-learningu (distančního vzdělávání). Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

E-learning (distanční část)

 • Vzdělávací program začíná e-learningem (distanční částí, 51 hodin). S výukou můžete začít hned po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • E-learning máme na platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zaměřujeme na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz klademe na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj“

Lektoři mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR, konzultací a vzdělávání. Je také autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková.

Lektorka

Lucie Řepková

Bc. Lucie Řepková
.

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Lektor

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl. PW

Slávek je lektor, psychoterapeut a kouč. Věnuje se mindfulness, psychosomatice, dialogickému jednání. Je autorem knihy Dialogy s vnitřním kritikem (Brkola 2022). Více se o něm dozvíte na tomto odkazu
Slávek Keprt.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování sebe a druhých
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Lépe pracovat s vlastními a cizími emocemi, se svým myšlením, intuicí a stresem
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování
 • Rozvinout svoji empatii a dokázat se dívat na věci z úhlu pohledu druhých a přitom zůstat sám sebou
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (vedení koučovacího rozhovoru, koučovací techniky a metody, kladení otázek, koučovací model GROW, manuál kouče)
 • Neurovědy a psychologie (mozek a psychika, vědomí a nevědomí)
 • Přístup NLP ke koučinku, principy, základní techniky (vzorce myšlení, emoční vzorce, filtry vnímání, roviny vlivu, metafory, techniky)
 • Přístup a techniky mindfulness v koučinku (základy meditace, princip přítomnosti, pozorování myšlenek a emocí, techniky práce s tělem, metody řízené imaginace a vizualizace)
 • Vize a cíle (tvorba vize, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, zkoumání vnitřních zdrojů a jejich využití)
 • Práce s myšlením, alfa stav, hypnóza a autohypnóza, práce s podvědomím (sugesce, programování mysli)
 • Práce s emocemi, sebevědomí, pozitivní myšlení, stres a syndrom vyhoření (tvorba emoční mapy, psychosomatika, techniky zvládání emocí, rozhodování, atribuční styly, psychohygiena)
 • Asertivita a komunikační dovednosti (efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, krizová komunikace)
 • Typologie osobnosti (MBTI a GPOP, DISC)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, pět fází krize, nalezení nových nápadů a řešení)
 • Etiketa (zásady etikety)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Manuál kouče
 • Kvalitní studijní materiály

Knihy

 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady kurzu „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj“

 • Ukončené střední vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Prezenční setkání

Setkáme se 10 krát, v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

Termíny – rok 2024 – 2025

září – prosinec 2024, skupina 10 E – obsazeno

 • 27. – 28. 9.; 11. – 12. 10.; 25. – 26. 10.; 8. – 9. 11; 22. – 23. 11.
  .

září – prosinec 2024, skupina 11 F –  2 volná místa

 • 29. – 30. 9.; 13. – 14. 10.; 27. – 28. 10.; 10. – 11. 10; 24. – 25. 11.
  .

září – prosinec 2024, skupina 12 G –  6 volných míst

 • 20. – 21. 9.; 4. – 5. 10.; 18. – 19. 10.; 1. – 2. 11; 15. – 16. 11.

.

září 2024 – leden 2025, skupina 13 H –  volná místa

 • 22. – 23. 9.; 20. – 21. 10.; 17. – 18. 11.; 15. – 16. 12; 12. 1. – 13. 1.
  .

listopad 2024 – březen 2025, skupina 14 I – volná místa

 • 3. 11.; 13. 12.; 24. – 25. 1.; 7. – 8. 2.; 21. – 22. 2.; 7. – 8. 3.

.

duben – červen 2024, skupina 15 J – volná místa

 • 4. 11.; 14. 12.; 26. – 27. 1.; 9. – 10. 2.; 23. – 24. 2; 9. – 10. 3.

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Kurz bude probíhat v prostorech 1. VOX. a. s. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Cena

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih a přístupů do on-line vzdělávání
  rok 2024: 39 500 Kč
 • Kurzy jsou osvobozeny od DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Vyplníte přihlašovací formulář (níže) a my Vám pošleme fakturu a další informace.

CO ŘEKLI ÚČASTNÍCI?

Slide
Kurz se mi moc líbil. Vyhovovalo mi, že to byla kombinace e-learningu a osobního setkávání. Jsem ráda za nová přátelství a nové zkušenosti. Kurz mi pomohl poznat zase další kousek sebe. Díky němu jsem se utvrdila v tom, že má cesta, na které jsem, je pro mě tou správnou. Dodal mi odvahu nevzdávat se a jít si za tím, po čem moje duše touží. Přinesl mi spoustu uvědomění a nových zkušeností. Také jsem ráda za plno tipů na knížky, které díky němu přibyly na mém seznamu. A jsem moc vděčná za příležitost být jeho součástí!
Lucie Nesnídalová, Studentka
Slide
Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla kurz absolvovat. Z hlediska obsahu byl kurz velmi obohacující a poskytl mi cenné zdroje pro práci s klienty. Struktura kurzu byla logicky uspořádána a všechna témata na sebe krásně navazovala. V kurzu jsme se sešli skvělá rozmanitá skupinka lidí, díky kterým jsem získala nové úhly pohledu. Především bych chtěla ocenit profesionalitu lektorek a poděkovat za laskavý a otevřený přístup. Jejich práce je pro mě velkou inspirací a motivací.
Anonymní zpětná vazba, Lektorka/koučka
Slide
Díky kurzu jsem si "oprášila" znalosti z VŠ a připomněla si, že "méně je někdy více" tj., že ne s každým klientem je potřeba "klesat do hlubin duše". Také se mi líbila příjemná a přátelská atmosféra.
Anonymní zpětná vazba, Psychoterapeutka
Slide
Moc jsem si kurz užila – oceňuju, že vše bylo "na pohodu" a zároveň plné smysluplných informací a že byl i dostatek prostoru pro sdílení. Dala jsem si po delší době čas a prostor být s jinou skupinou lidí, vnímat odlišnost sebe sama v rámci skupiny, ale i možnost nahlížet do vnitřního světa různých typů osobností - to mně obohatilo v osobním životě i pro další práci s klienty.
Anonymní zpětná vazba, Lektorka/koučka
previous arrow
next arrow

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KOUČ SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNÍ ROZVOJ

  Vyberte si termín kurzu

  Fakturační údaje

  * povinný údaj

  Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzu zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: