Alfa stav – proč je dobré umět pracovat s vlnami alfa

Rozhovor v časopise HR forum č. 7 – Myšlení pod kontrolou

Vydavatelství Grada vydalo na konci letošního května knihu Myšlení pod kontrolou. Autorkou je psycholožka, lektorka a koučka Radka Loja. V knize autorka rozebírá roli našich myšlenek

v projevech našeho chování a vysvětluje důležitost myšlení pro sebepoznání. Součástí knihy jsou praktické techniky a cvičení na práci s myšlením a emocemi, sebepoznání, meditaci, imaginaci a relaxaci. HR forum položilo Radce Loja několik otázek.

Co je alfa stav a proč je dobré umět pracovat s vlnami alfa?

Mozek se skládá z obrovského množství neuronů, které spolu vzájemně komunikují. Mimo jiné k tomu využívají elektrické signály, ze kterých mozkové vlny vznikají. Ty mají různou frekvenci a přímý vliv na stav naší psychiky. Mění naše nálady, myšlenky. Mozkové vlny rozdělujeme podle jejich frekvencí: gama, beta, alfa, théta a delta. Naše mozková frekvence se mění, pokud jsme rozčílení, normálně pracujeme, spíme, meditujeme či se oddáváme dennímu snění.

Pozitivní účinky Alfa vln potvrzuje celá řada vědeckých studií, například zde dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu, zlepšuje se imunita a tělo vytváří větší množství protilátek, posiluje se koncentrace, paměť a schopnost se učit. V nevědomí jsou také zakódovány vzorce myšlení a cítění, tak pokud u sebe chcete něco změnit, je potřeba pracovat také zde. Nevědomí vám pomáhá naplňovat vaše osobní a pracovní cíle.

Alfa stav je pro nás naprosto přirozený. Běžně sami od sebe se do něj dostáváte, pokud váš mozek „zpomalí“. Stavem alfa procházíte také před usnutím, při probouzení, odpočinku nebo když se díváte do prázdna (do blba).

Alfa stav si můžete rovněž záměrně navodit např. meditací, relaxací, nebo praxí mindfulness. Potom můžete účinně používat mnoho mentálních technik, např. imaginaci, vizualizaci, programování mozku, autohypnózu, kontrolu bolesti. Techniky slouží k ovládání myšlenek, emocí, tělesných reakcí a chování.

Jak spolu souvisí naše myšlenka, emoce a projevy našeho chování?

Je to takový začarovaný kruh. Psychické a fyzické je úzce propojeno. Myšlenky jsou v hlavě a emoce v těle. Situace nebo podnět z vnějšku (ale i z našeho nitra) vyvolá myšlenku, která navodí emoci. Ta se promítne do těla a vše dohromady ovlivní naše chování. Vznikne tak naše vnitřní realita, která přímo ovlivní realitu vnější. Svým chováním působíme na chování druhých a oni nám to odrážejí zpátky. A pokud si budeme pořád myslet to samé, tak si vytvoříme stejné emoce a budeme se i stejně chovat. Nic se nezmění. Minulost ovlivňuje přítomnost a ta zase ovlivňuje budoucnost. Pokud chcete mít lepší budoucnost, je potřeba změnit úhel pohledu (myšlenky) v přítomnosti.

Mnozí z nás myslí negativně – malujeme si katastrofické scénáře, ovládá nás pak strach, obavy, úzkosti. Jak řetězec negativních myšlenek rozbít?

Na jednu negativní myšlenku se nabalí (asociací) další a další. A k myšlenkám se přidají emoce a „problémy“ rostou. Je to taková řetězová reakce, která se rozjíždí po spirále. Vysává z nás energii a sílu. Ničí to nás a naše okolí. Často se jedná o domněnky, které nejsou pravdivé. Tento řetězec lze rozbít tak, že se naučíme pracovat se svým myšlením a emocemi. Výborně se k tomu hodí meditace na kterou nahlížíme jako na mentální trénink. Stručně popíšu princip: Sedíte, nic moc se neděje a pozorujete svůj dech. V okamžiku, kdy se objeví myšlenka a vy si toho všimnete, tak ji nezačnete řešit a rozebírat, ale vrátíte se zpátky k dechu. Je to podobné jako když cvičíte v posilovně. S každým zvednutím činky posilujete fyzické svaly. Při meditaci s každým uvědoměním a puštěním myšlenky posilujete mentální svaly. A ani se nemusíte potit.

Co doporučujete pro myšlenkový trénink – jaké techniky, abychom dosáhli v naší mysli emočně neutrální postoj?

Základem je meditace a praxe mindfulness, kterou postupně přenášíme do běžného života. Jak na to, podrobně popisuji ve své knize Myšlení pod kontrolou.

Jak posilovat a rozvíjet sebepoznání?

Sebepoznání stručně znamená schopnost uvědomit si sám sebe. Co si právě teď myslím, co cítím, jak svým chováním ovlivňuji okolí a jak okolí ovlivňuje mě. Také vím, kdo jsem, jaké jsou moje hodnoty, cíle, citlivé oblasti, silné stránky, spouštěče a jak reaguji v různých situacích. Takové pochopení je základem pro uskutečnění změn v životě. Lidé s nízkou úrovní sebepoznání prožívají stále stejné životní scénáře a vnitřní dramata. Nevhodné automatické myšlenky a pocity určují jejich chování a vlastně celý život.

Až tehdy, když znáte sami sebe, tak si dokážete uvědomit, co je pro vás důležité, nad čím mávnete rukou nebo co přijmete a co byste rádi změnili. Sebepoznání je také základem empatie a dobrých mezilidských vztahů. Naše chování je projevem hodnot, které uznáváme.

Jak zjistit, co vlastně jsou ty naše opravdové hodnoty?

Většina lidí potřebuje prožívat smysl a naplnění v tom, co dělá. Jinak se dostaví nepříjemné pocity prázdnoty a nesmyslnosti života. Trápíme se tím, co bude, co jsme udělali nebo neudělali, co bychom mohli udělat, nudíme se, nadměrně přemýšlíme, cítíme se prázdní, bezmocní, atd. Potřebujeme přijít na to, kterým směrem by se náš život měl ubírat, aby byl v souladu s naším nitrem a hodnotami, a jaké konkrétní kroky pro to musíme udělat.

Hodnoty vycházejí z našich základních potřeb. Pokud známe své hodnoty, můžeme si podle nich nastavit cíle, kterých chceme dosáhnout a jít po životní cestě, která nám bude dávat smysl, uspokojovat nás a naplňovat. Ne nudit a okrádat nás o smysl a životní energii.

Hodnoty se v průběhu života člověka mění. Zjistit, jaké jsou naše opravdové hodnoty, není tak složité. Náročnější už bývá podle nich skutečně žít.

Často pracujete se sugescí – jakou hraje roli v kontrole našeho myšlení, jak ji můžeme využívat?

Sugesce vytváří pod naším vědomím obrazovou představu, která ovlivňuje myšlenky, pocity, a v konečném důsledku i naše chování. Ideální sugesce dodá pod naše vědomí vizi nabitou pozitivními emocemi (energií), podle které se můžeme řídit. Patří sem také vizualizace a imaginace. Tyto techniky otevírají mentální cesty k dosahování požadovaných stavů, cílů, vynalézavosti, inspirace, tvořivosti a léčení.

Náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi představou, sugescí a skutečností. Pokaždé zapojí své stejné části, jako při prožívání v realitě.  Pokud si tedy vytvoříme vhodné sugesce a budeme si představovat žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), náš mozek jej přijme jako reálný, zaměří na něj pozornost a bude mít tendenci jej splnit. Tím pádem budeme ke stanovenému stavu nebo cíli přirozeně směřovat, naše motivace poroste, snadněji se nám bude dařit překonávat případné překážky a budou nás napadat nové myšlenky a efektivnější postupy. A pokud tyto představy doprovázené sugescemi budeme vytvářet v Alfa stavu, budou působit ještě více.

Mluvíte o kotvách, které jsou v životě důležité – co si pod nimi představit, jak si kotvy uchovávat a případně doplňovat?

Abychom se dokázali dostat ke svým cílům, potřebujeme se naučit zvládat a kontrolovat svoje myšlení a svůj emocionální stav. Každé narušení našeho emocionálního stavu vede k méně efektivní a originální odpovědi na vzniklou situaci, než jaké jsme schopni. Pokud jsme rozčílení, cítíme strach apod. tak naše reakce na vzniklou situaci bude jiná, než kdybychom byli uvolnění a vyrovnaní.

Pro různé podmínky a okolnosti jsou vhodné jiné emocionální stavy. Procesu, který dokáže přenášet emocionální stavy, se říká kotvení. Při kotvení se vytvářejí vazby, kde propojujete specifický podnět např. tělesný dotek, vůni, hudbu, chuť nebo stisk ruky s určitým emočním stavem.

Mnoho kotev jste si již vytvořili a stále vytváříte nevědomě. Např. jedete autem, máte za sebou nepříjemný den a v rádiu zahrají vaši oblíbenou písničku. Vám se udělá trochu líp, najednou začnete pociťovat naději, a že to zvládnete. To je výsledek nevědomých kotev. Propojují vzpomínky (myšlení) s emocemi a tělem.

V rozhovoru se ještě dozvíte moje odpovědi na otázky:

  • Proč jste napsala knihu Myšlení pod kontrolou, jaké poselství chcete čtenářům předat?
  • Proč jste se jako terapeutka a koučka začala věnovat právě oblasti myšlení v propojení na emoce, jak nás to ovlivňuje?
  • Jak spolu souvisí naše myšlenka, emoce a projevy našeho chování?
  • Hodně se mluví o významu empatie, abychom dokázali chápat ostatní. Jak empatii pěstovat, co naopak děláme špatně, takže empatii v sobě ubíjíme?

Celý rozhovor si můžete stáhnout zde:  HR_FORUM_rozhovor_Radka_Loja_Mysleni_pod_kontrolou

Staňte se koučem – sebe i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.
Chci se podívat na kurzy koučinku

Jak pracovat s Alfa stavem a používat mentální techniky se naučíte:

Na prezenčním semináři:

Alfa stav a jeho využití v práci a v soukromí

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je psycholožka, lektorka a koučka. Ráda píše a ve svém volném čase se věnuje rodině, meditaci, přátelům a sportu. Je autorkou akreditovaných kurzů koučinku: „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj“ a Kouč se zaměřením na leadership“. Vede přednášky a workshopy věnované práci s emocemi, myšlením, stresem, vyhořením, komunikaci, mindfulness, psychické odolnosti, většímu využití mozku a alfa stavu a dalším tématům. Přednáší pro firmy i jednotlivce. Svoji práci zakládá na praktických zkušenostech s lidmi a moderních poznatcích z psychologie a neurověd.

Je autorkou knihy Emoce pod kontrolou (Grada Publishing, 2019) a spoluautorkou knihy Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti (Grada Publishing, 2017). Provozuje web osobního rozvoje mindtrix.cz, kde se můžete podívat na její články, online kurzy a semináře.

Původně vystudovala Fakultu elektrotechnickou na Českém vysokém učení technickém v Praze, později jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dříve pracovala v nadnárodních auditorských společnostech PriceWaterhouseCoopers a Ernst & Young.