Okno do světa snů

Práce se sny

Sny pocházejí z nevědomí, které disponuje větším množství informací než vědomí. Sny nás upozorňují na to, co se děje v nás i okolo nás. Dávají nám tak šanci řešit problémy dříve, než nám přerostou přes hlavu. Pokud přemýšlíme o nějaké situaci, sen je schopen nám předvést její skrytou stránku a také poodhalit řešení.

O čem jsou naše sny

Nejčastějším tématem snů je především náš vztah se sebou samým a s nejbližším okolím, naše vnitřní konflikty, neuspokojené základní potřeby a nevhodné vzorce chování. Mnoho snů je také o strachu, frustraci a bezmoci. Sny často přinášejí problém vlastní identity, která se většinou ukazuje symbolicky např. jako ztráta osobních věcí, dokladů, klíčů nebo kabelky. Velmi důležité jsou sny, které nás vybízejí k sestupu dolů. Často se v nich objevují symboly jako např. sklepení, studny nebo šachty. Tyto sny nás vyzývají k ponoření se do hlubin duše a našeho bytí jako takového.

Obsah snových zážitků je vysoce individuální a proměnlivý. Přesto se v nich objevují typická témata a motivy, které se zdají každému z nás, např. zranění, nemoc, umírání a smrt, léčení, narození či znovuzrození, potíže s dopravními prostředky, úspěch či neúspěch, padání, tonutí nebo létání, nahota na veřejnosti nebo potíže při zacházení s přístroji třeba s mobilním telefonem.

Sen také může být vyvolán nějakou událostí předchozích dnů, filmem nebo četbou. Tato událost je ale vybrána proto, že je pro nás typická a souvisí s nějakým naším problémem.

Sny se nezabývají nahodilostmi nebo malichernostmi, ale důležitými otázkami našeho života.

Jakým jazykem k nám sny hovoří

Sny velmi málo komunikují slovy. Vyjadřují se pomocí symbolů, obrazů a metafor. To je jazyk podvědomí a značně se odlišuje od jazyka, který běžně užívá naše vědomí. Sny tedy nelze brát doslova tak, jak se nám zdají.

Symboly mají schopnost ukázat jednu věc z více stran. Mohou v sobě zahrnovat protiklady, platí ve více souvislostech a na více rovinách. Symboly jsou velice emotivní, vážou na sebe energii a jejich význam dokážeme často pouze vycítit. Nemohou být přesně vysvětleny jako např. znaky nebo pojmy, zůstávají neurčité, mnohovýznamové a nevyčerpatelné.

Moje učitelka PhDr. Jana Heffernanová mi to kdysi vysvětlila asi takto: Semínko jako obecný pojem není symbolem. Je to malá oválná nebo kulatá částečka rostliny, která v určitou dobu uzrává v plod a ze které je možné reprodukovat celou rostlinu. Když však hovoříme o semínku v nás, je to něco, co funguje obdobně. Může to být zdroj, zárodek, základ nějakého vývoje, růstu, šíření, rozvoje nebo nabývání. V tomto případě je semínko symbolem. Je to symbol pro něco, co je zdrojem růstu v nás, ale jehož podstata je nám neznámá.“

Německý výraz pro symbol je slovo Sinnbild. Toto slovní spojení vyjadřuje, že obsah symbolu pochází ze dvou sfér: Sinn (smysl, význam) je přiřazen k vědomí, racionální oblasti, a Bild (obraz) k nevědomí, iracionální oblasti. Pravý a celý obsah symbolu nemůže být nikdy plně vyložen, neboť vědomím lze odkrýt pouze jeho racionální část, zatímco iracionální složka vede bezprostředně k duši. Symbol tedy promlouvá vždy k celé psyché, ke všem jejím funkcím, k její vědomé i nevědomé části.

Sny vycházejí z různých vrstev naší psyché a podle toho obsahují různé množství symbolů.

Proč nepoužívat snáře?

Symboly, které se ve snech objevují, mají pro každého jedince a v kontextu různé životní situace jiný význam. ­Porozumět tomu, jaké nám sny přinášejí poselství, není vždy úplně jednoduché. Odhalit poselství snu a přiznat si to, co sen naznačuje, vyžaduje zkušenosti, odvahu a trpělivost. Někdy na to přijdete hned, jindy třeba za měsíc – některá poselství mohou zůstat tajemstvím navždy.

Charakteristické prvky snu

Většina snů obsahuje určité charakteristické prvky, které je dobré si při rozboru snů uvědomit. Patří sem především snové postavy (osoby, zvířata), čas, barvy, morálka a pravdivost.

Snové postavy

Snové postavy se nejčastěji objevují v podobě lidí nebo zvířat a často slouží k našim vlastním projekcím. Své city, vlastnosti, postoje a myšlenky si často plně neuvědomujeme, ale snadno je vidíme u druhých. Samozřejmě ne všechno, co se nám zdá o druhých, jsou projekce. Postavy, které se objevují ve snu, buď známe, nebo neznáme. Pokud jsou to postavy známé, mohou představovat samy sebe, nebo jsou zrcadly odrážejícími naše vlastnosti, případně schopnosti. Lidé neznámí obvykle představují aspekty nás samých. Negativní postavy ve snech často představují naše postoje nebo názory, se kterými máme vnitřní konflikt. Naopak postavy, které nám pomáhají, jsou naše silné stránky. Naše „já“ (ego) je ve snech často předmětem kritiky.

Čas

Čas ve snu neplyne směrem od minulosti k budoucnosti jako v bdělé realitě. Sen může najednou předvádět minulost, přítomnost i budoucnost, jsou pro něj stejné, jsou teď. Někdy ani nedovedeme určit, co bylo ve snu dříve a co následovalo, protože sen může předvádět děje simultánně a prostorově.

Barvy

Barvy slouží zejména pro posílení citového působení a zdůraznění symbolů. Barvy rovněž mohou představovat samotné symboly. Je nutné je vždy posuzovat vzhledem k celkovému kontextu snu.

Morálka snů

Morálka snů se liší od konvenční morálky. Sny nás často vyzývají k chování, jež je v rozporu s obecnou nebo naší vlastní morálkou. Často nás sen např. navádí, abychom si brali věci, které nám nepatří, užívali si sexu s neznámými osobami nebo se pouštěli do riskantních záležitostí. To ale neznamená, že se máme tímto způsobem chovat v běžné bdělé realitě.

Pravdivost

Pravdivost znamená, že sen pravdivě odráží psychická fakta. Je subjektivní i objektivní. Sen je subjektivní ve smyslu, že nám předkládá obraz okolí tak, jak ho vidíme my, a objektivní v tom smyslu, že podává objektivní pohled na naše nitro. Fakt, že ve snu máme strach, neříká nic o tom, zda je situace, kterou sen předvádí, skutečně nebezpečná. Ze snu můžeme získat informaci o tom, že je náš strach iluzorní.

Zapamatovat a zapsat

Práce se snyPráce se sny úzce souvisí se schopností a kvalitou zapamatování snových zážitků. Tato schopnost se u různých lidí liší. Liší se i u téhož člověka v průběhu života. Existují období, kdy si dokážeme sny pamatovat snadno, a období, kdy si je nedokážeme zapamatovat vůbec. Když jsem například pracovně přetížená, tak si nepamatuji žádné sny, i když si během noci uvědomím, že se mi sny zdají. Zapamatování snu také závisí na jeho emočním náboji. Sny, které jsou silně emočně nabité, si obvykle zapamatujeme lépe.

Pouze málokdo si pamatuje sny většího rozsahu. Většinou si zapamatujeme krátké útržky nebo určité scény. Sny si také často upravujeme. Když si např. sen zapisujeme nebo ho někomu vyprávíme, naše vědomí se ho už trochu snaží interpretovat, pochopit a přizpůsobit nějaké zkušenosti. Další úprava vědomím spočívá v tom, že se snažíme události chápat v určitém pořadí, i když takové pořadí ve snu vůbec nemuselo být. Někdy sen předvádí i více věcí současně. Obvykle si části snu, které zapomeneme, doplníme po svém, podle logiky a událostí denní reality.

Nicméně pro práci se sny nám stačí i krátké útržky. Sny je nezbytné si zapisovat. Nejlépe hned, jakmile se probudíte. Mně osobně se osvědčilo nahrávat si sny v noci na záznamník v mobilu a ráno si je přepsat, protože naše dojmy, pocity, vzpomínky a myšlenky obvykle v čase vyprchají.

Jana Heffernanová mi říkala: „Náš duševní život je jako plynoucí voda, jako stoupající kouř, neustále mění tvar, a sotva jsme se zadívali na jednu vlnku, na jednu křivku, už je tu jiná.“

Jak pracovat se svými sny

„Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme,“ říká C. G. Jung. Mnoho lidí je přesvědčeno, že jim sny mohou leccos říci, a snaží se řeči snů porozumět. Práce se sny má však určitá úskalí. Lidé naráží především na nebezpečí, že berou sny doslova, jako by to bylo nějaké sdělení, kterým se musí řídit nebo si výklad snu přečtou v některém ze snářů a považují ho za pravdivý. Občas dávají snům smysl, jaký se jim právě hodí, nebo je za tímto účelem různě upravují a překrucují.

Výklad snu vztahujte k událostem svého života. Kromě snů doporučuji si také zapisovat hlavní denní události a následně je porovnávat se svými sny. Potom začnete nacházet jasnější souvislosti. Pro dobrou práci se sny je potřeba nejméně jeden nebo dva sny týdně.

Metody práce se sny

Teď vám popíšu několik metod, jak lze pracovat se svými sny. Naučila jsem se je na různých seminářích, ve výcviku v analytické psychologii nebo se o nich dočetla v knížkách. Všechny jsem vyzkoušela a některé trochu upravila. Každá z těchto metod předpokládá, že máte sen napsaný. Pokud vás v průběhu práce se snem napadnou další podrobnosti, klidně je dopište. Významnou pomocí je, pokud se sny – alespoň ze začátku – pracujete se zkušeným terapeutem.

Volné přemýšlení o snu

Několikrát si sen přečtěte a přemýšlejte, co by mohl znamenat. Zapisujte si všechny možné asociace a nápady, které k němu máte. Mám dobrou zkušenost s tím, že si nastavím čas, jak dlouho budu o snu přemýšlet – například deset minut. Jinak se mi stává, že si sen třikrát přečtu, nic mě nenapadne a jdu od toho. Potom sen nechám převalovat v hlavě ještě v průběhu dne nebo několika dní. Své nápady si zapisuji nebo nahrávám na záznamník do mobilu.

Všímejte si různých snových prvků a pozorujte detaily: jakého pohlaví jsou snové postavy, co mají na sobě, co nejčastěji dělají, v jakém čase a prostředí se sen odehrává, jaké je počasí, jaké převažují barvy atd.

Rozvedení snu

Při volném přemýšlení o snu ho můžete rozvádět pomocí jednoduchých otázek a uvědomovat si, případně si zapisovat odpovědi:

 • Jaké je hlavní téma snu?
 • V čem spočívá hlavní konflikt? Mezi jakými osobami se odehrál?
 • Jaká jsou pocitově nejvypjatější místa?
 • V jakém prostředí se sen odehrává? Odkud a kam jste se dostali?
 • Jaké osoby se ve snu vyskytují? Znáte je? Je tam někdo, kdo vám pomáhá? Je tam váš odpůrce? Nutí vás k něčemu? Jaký k nim máte vztah? Popište vlastnosti těchto osob co nejpřesněji.
 • Jaké otázky vám sen klade? Na jaké odpovídá? Jaké poučení jste si ze snu vzali? Co uděláte?

Vymyslete si podle vaší situace další otázky.

Klíčová slova, symboly, asociace

Zredukujte obsah snu na tzv. klíčová slova a symboly. Přepište si je na kousek papíru. Několikrát během dne si je přečtěte. Nechte tato slova a symboly na sebe volně působit a sledujte asociace, pocity, které vás k nim napadnou. Můžete se inspirovat ve slovníku symbolů nebo na googlu. Dejte si čas.

Potom si přepište sen znovu, ale místo klíčových slov a symbolů dosaďte své nápady.

Přítomný čas

Přečtěte si sen nahlas. Vyprávějte si ho v 1. osobě v přítomném čase, jako by se právě teď odehrával. Tím sen jakoby ožije a vy ho můžete znovu prožívat. Takto oživený, zpřítomněný sen ukazuje znovu své citlivé a významné prvky. Obměnou zde může být, že si ho budete vyprávět od konce k začátku. Sledujte své pocity, a co vás k němu napadlo.

Výtvarné zpracování snu

Výtvarné zpracování snu je velmi působivé a umožňuje plné citové znovuprožití symbolů. Technika spočívá v tom, že si nakreslíte nejvýznamnější symbol, který se ve snu objevil. Vhodné je použít barvy, které jsou samy o sobě symboly – symboly obsahují energii. Pokud se vám obrázek líbí, můžete ho nosit nějaký čas při sobě nebo ho umístěte na viditelné místo. Čerpejte z něj energii: je to váš vnitřní zdroj. Pokud vás nakreslené symboly děsí, je lepší jejich obsah zpracovat společně s terapeutem.

Dokončení snu nebo tvořivé rozvíjení snu

Základem této techniky je aktivní imaginace. Zavřete oči a znovu se vžijete do snové scény, zkuste do ní jakoby znovu vstoupit. Aktivní imaginací můžete provést ve snu změny podle toho, jak byste si přáli, aby sen probíhal. Pokud je sen například nedokončený, tak ho můžete dokončit pro sebe žádoucím způsobem. Můžete vést v duchu rozhovory se snovými postavami, žádat např. radu nebo poučení. Tímto způsobem spontánně vytváříte nové sny. Podle Jany Heffernanové tímto postupem urychlujeme proces vnitřních změn, které potom ovlivňují v životě naše jednání.

Symbolické chování

Symbolické chování znamená v pravém slova smyslu fyzické provedení určitého úkonu, pro který jsme ve snu získali inspiraci. Takový úkon opakuje nebo zesiluje určitý snový moment. Můžeme si např. obléci šaty nebo boty, jaké jsme viděli ve snu, případně zajít na podobné místo, které jsme ve snu zažili. Symbolické chování a jednání spojuje psychické a fyzické, tělo a duši, a významným způsobem tak přispívá k integraci osobnosti. Jana Heffernanová říká, že to, co je prožito symbolicky, nemusí být někdy prožito jako příliš tvrdá realita.

Sen na přání

Sny také reagují na naše vědomé postoje. Je možné navodit si sen na přání. Sny na přání nám mohou zprostředkovat náhled do situace, kterou právě řešíme. Technika spočívá v tom, že těsně před spaním vizualizujete situaci, kterou byste rádi řešili, a přemýšlíte o ní. Řešení se může objevit ve snu nebo se spontánně vynořit během následujících dní.

Uvedené techniky mezi sebou podle libosti kombinujte. Práce se sny je na jednu stranu velmi tvořivá a zajímavá, ale na druhou stranu vyžaduje dlouhodobé a systematické sledování.

Při práci se sny nezapomeňte vzít v úvahu povahu symbolů. A hlavně – vezměte si ze snu nějaké poučení.

Ze srdce vám přeji mnoho příjemných zážitků a AHA momentů při práci s vašimi sny!

Radka

Na tento článek volně navazuji dalším Odkud pocházejí sny

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlaste se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření:

Chci se přihlásit

 

Podívejte se na naše nové ONLINE kurzy:

Chci se podívat

Zdroje:

 • Ernst Aeppli: Psychologie snu
 • Jana Heffernanová: Tajemství dvou partnerů
 • Carl Gustav Jung: Výbor z díla V – Snové symboly individuačního procesu
 • Verena Kast: Sny
 • Alena Plháková: Spánek a snění
 • Radka Loja: Diplomová práce: Způsoby práce se sny v psychologické praxi.