31.1.2017

Obchodní podmínky

Stránky jsou provozovány fyzickými osobami:

Ing. Mgr. Radka Loja, se sídlem Větrná 1760, 25228 Černošice; IČ: 743 18 152, DIČ: CZ7058273310; Živnostenský list č.j.  ZIV/U283/2007/Nch vydal Městský úřad Černošice

Bc. Olga Lošťáková, DiS., M.A. se sídlem: Biskupcova 13, Praha 3, 130 00, IČ 87649101

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a výše uvedenými fyzickými osobami provozujícími tyto webové stránky (dále poskytovatel) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes formulář, který je na webových stránkách, e-mailem nebo jinou písemnou formou.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale zákazník může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte kurz přes formulář na webových stránkách, přijde vám na e-mail potvrzení objednávky a instrukce k platbě. Pokud vám toto potvrzení nepřijde, nebyla objednávka řádně provedena.

Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne) a zaslány instrukce k platbě.

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady se účastník nemůže kurzu zúčastnit.

Způsoby úhrady jsou možné pouze převodem – instrukce k platbě obdržíte při potvrzení objednávky.

Platbu proveďte dle instrukcí v potvrzení objednávky. Pro identifikaci platby uveďte své jméno nebo název firmy.

Daňový doklad – fakturu klientům předáme osobně v den konání akce.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci nejpozději první den při konání akce při prezenci.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže poskytovatel zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet poskytovatele.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený poskytovateli může odvolat písemným oznámením doručeným na e-mail poskytovatele.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností poskytovatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonech: 603 585 678, 604 267 936 nebo nám napište na radka.loja@gmail.com, olga.lostakova@seznam.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3. 4. 2017